Mazal Tov ! מזל טוב Chesky Kimerling & Oshrat Navon, Akiva Weiss & Nataly Battash, Eli Yovits & Mashie Goldberg, Morty Leibowitz & Linda Shapiro, Aaron Grossman & Goldie Eichhorn, Akiva Huffman & Sherry Khoubia, Yisroel Meir Charloff & Rivka Gerber, Yoni Ausubel & Elana Bardash, Menachem Lomnitz & Chaya Dobkin, Mike Pollack & Nicole Barnett, Dovid Tchatchanachvili & Esther Katz, Dovid Mandel & Miriam Levine,